Oferta

 

 

Badania sprawozdań finansowych

 

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci.

 

Badanie przeprowadzamy zgodnie z :

  • ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz.U. z 2017r. ,poz. 1089)
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z  dnia 10 lutego 2015r. z późn. zmian.

 

Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach:

  1. Badanie wstępne
  2. Badanie zasadnicze
  3. Raportowanie

 

Badanie wstępne:

– weryfikacja dokumentacji prawnej i organizacyjnej jednostki,

– badanie systemu ewidencji jednostki – sposób rejestracji operacji gospodarczych, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych  oraz analizy planu kont (testy),

– udział w procesie inwentaryzacji podstawowych składników majątku,

– ustalenie kluczowych obszarów badania,

– badanie dokumentów źródłowych w oparciu o wybraną próbę,

–  wybór próby sald rozrachunkowych i ich analiza,

–  analiza potencjalnych czynników ryzyka,

– przygotowanie harmonogramu badania,

– omówienie kontroli wewnętrznej i ewentualnych ryzyk z kierownictwem jednostki,

 

Badanie wstępne ma na celu rozpoznanie istniejących w badanej jednostce problemów oraz pomaga sprawnie zorganizować przebieg badania zasadniczego. W czasie tym kierownictwo i pracownicy firmy mogą zgłaszać biegłemu sprawy wymagające szczególnego zbadania lub rozwiązania.

 

Badanie zasadnicze:

– przygotowanie zaplanowanych procedur badania dotyczących poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat),

– testy analityczne i badanie transakcji,

– badanie prawidłowości sporządzenia informacji dodatkowej,

– badanie prawidłowości sporządzenia sprawozdania zmian w kapitale własnym,

– badanie sprawozdania z przepływów pieniężnych,

– badanie sprawozdania z działalności pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym  oraz wymogom prawa,

– badanie zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego,

– analiza pionowa i wskaźnikowa oraz badanie zdolności do kontynuacji działalności,

 

Badanie zasadnicze (zastosowane procedury) dadzą biegłemu kluczowemu pewność, że sprawozdanie jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, niezależnie od tego czy  są one spowodowane oszustwami  czy błędami.

 

Raportowanie:

– opracowanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

– przeprowadzenie weryfikacji przedłożonego sprawozdania z badania przez kontrolera jakości,

– zatwierdzenie przez Zarząd firmy audytorskiej sprawozdania z badania,

– przygotowanie ewentualnego Zarządu jednostki badanej,

– prezentacja na posiedzeniu organów Jednostki sprawozdania i ustaleń z badania,

 

Efektem badania sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z badania oraz ewentualnie list do Zarządu.

Sprawozdanie z badania jest dokumentem, który prezentuje wynik oraz jakość przeprowadzonych czynności rewizji finansowej. Forma oraz treść sprawozdania z badania jest określony w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wymogami standardów rewizji finansowej.

 

Ostateczne sprawozdanie z badania nie może być sporządzone i podpisane przed zakończeniem kontroli jakości badania. Kontrola jakości badania przeprowadzana jest w naszej firmie przez biegłych rewidentów.

 

Na Państwa życzenie biegły rewident może uczestniczyć w spotkaniu z Radą Nadzorczą  oraz być obecny na Walnym Zgromadzeniu dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

 

Ze strony jednostki badanej niezbędne jest natomiast zaangażowanie :

– gł. księgowego, pracowników jednostki,

– osoby obsługującej firmę od strony obsługi księgowej – w przypadku gdy księgowość prowadzi biuro rachunkowe,

– obsługi prawnej,

– władz badanej jednostki -zarządu, rady nadzorczej.

 

Przeprowadzając badanie staramy się układać współpracę tak , aby nasi klienci postrzegali nas jako ludzi otwartych i życzliwych, potrafiących  zrozumieć złożoność procesów jakie w praktyce zachodzą w jednostce. Stawiamy wręcz na szczerą wymianę poglądów i wzajemny przepływ informacji. Szanujemy czas zaangażowanych we współpracę  przedstawicieli jednostki.Za cel przyjęliśmy satysfakcję klienta osiągniętą jednak w zgodzie z obowiązującymi normami zawodowymi i etycznymi.